VN-verdrag en toegankelijkheid

                                                                        

 

In het VN-verdrag staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dus ook mensen die doof, blind, slechtziend, slecht ter been, verstandelijk gehandicapt zijn. In Nederland bevinden mensen met een beperking zich nog steeds in een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen.
Het gebeurt nog steeds dat mensen met een beperking vanwege hun beperking niet worden toegelaten op scholen, dat zij door werkgevers niet in dienst worden genomen of dat zij geen hypotheek mogen afsluiten.
Ook ervaren zij obstakels als zij van het openbaar vervoer gebruik willen maken of als zij willen stemmen. Daarnaast ervaren veel mensen met een beperking belemmeringen bij de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en cafés. Daarvoor moeten, soms letterlijk, drempels worden weggenomen.


Taak gemeente.

De gemeente kan dat niet alleen. Daar zijn mensen voor nodig, VN-ambassadeurs en mensen met hun beperking, want juist die ervaren wat er nodig is om te kunnen meedoen...


Het belang van mensenrechten.

Overheden hebben veel macht. Mensenrechten zijn er om burgers tegen machtsmisbruik van de overheid te beschermen, door vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie te waarborgen, ze zijn verplicht te werken aan een betere positie van mensen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.


Wat is de rol van gemeenten?

Gemeenten krijgen de vrijheid zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan het verdrag, maar ze moeten er wel iets mee doen.
Gemeenten zijn verplicht om in beleidsplannen voor de uitvoering van de WMO, participatiewet en de jeugdwet te melden hoe het VN-verdrag vorm krijgt en moeten dit ook aan hun inwoners duidelijk maken.
De gemeenteraad ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Er zijn ook VN ambassadeurs die het VN-verdrag promoten en een adviserende rol hebben richting gemeenten en andere belanghebbenden.


Wat kun je nou in de praktijk verwachten?

Enkele voorbeelden:
• Zit je in een rolstoel? Dan moet je de ingang naar een stemhokje, of een pinautomaat rolstoelvriendelijk worden.
• Heb je epilepsie of heb je een visuele handicap, dan moet een café het gaan toestaan dat je hulphond mee gaat.
Gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties en organisaties en verenigingen moeten gaan zorgen voor toegankelijkheid. Dit zal een geleidelijk proces zijn en is niet van de één op de andere dag gerealiseerd.
De artikelen uit het VN-verdrag zijn inmiddels vertaald naar concrete vragen over het gemeentelijk beleid. Er wordt nu gepeild in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag en op welke punten actie moet worden ondernomen

Quickscan Inclusief Beleid

Wat is de invloed van dit verdrag voor onze gemeente?
Met een Quickscan kan worden vastgesteld in hoeverre de gemeente inmiddels voldoet aan dit de eisen van het VN-verdrag.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt en een tijdpad uitgezet om de punten die ontbreken alsnog te realiseren.
Er staan 22 punten die in het VN-verdrag en er moeten er 10 uitgelicht worden die op dit moment het meest belangrijk zijn . We noemen dat ook wel de tien bouwstenen inclusief beleid. Inmiddels focussen we ons op de eerste 2 bouwstenen, bewustwording en toegankelijkheid, dus we hebben nog wel een weg te gaan.

Inclusieagenda

Tot slot wordt er samen met inwoners met een beperking en hun familie een lokale inclusieagenda opgesteld. Er moet snel een eerste stap gezet worden om de inclusieagenda handen en voeten te geven. De gemeenteraad moet dan een beslissing nemen over de meerjarenaanpak om de toegankelijkheid in onze gemeente te bevorderen. Er moet een budget beschikbaar worden geteld om tot een effectieve en duurzame aanpak te komen. Het is wenselijk dat vanuit de gemeente een aanjager wordt gezocht die samen met de ambtenaren ambassadeurs en leden van de adviesraden een concreet plan ontwikkelen.
In de gemeente Vijfheerenlanden is er inmiddels een ambtenaar aangesteld die de taak van aanjager op zich heeft genomen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen