Over ons

Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

Een nieuw jaar is van start gegaan en de 3 gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam zijn gefuseerd en de nieuwe naam is Vijfheerenlanden
Ons Platform wil ook in deze nieuwe gemeente haar werkzaamheden en belangenbehartiging, lokaal, regionaal en provinciaal blijven uitvoeren. Samenwerking is het sleutelwoord, vooral in de groter geworden gemeente is dit des te belangrijker.

We willen een adviesorgaan en vraagbaak zijn voor alle mensen met een beperking, ongeacht waar ze binnen de nieuwe gemeente wonen.

Wij moeten onze rol blijven spelen, omdat is gebleken hoe belangrijk en nodig een
adviesplatform door de jaren heen geweest is.

Een adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het cliëntenperspectief verwoorden en vertegenwoordigen behoort tot haar takenpakket.
Onze adviezen richten zich op tal van zaken zoals: aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met een beperking, het aanpassing van woningen voor mensen met een beperking, tijdige signalering van eenzaamheid onder ouderen, bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen verbeteren, vergoedingen uit PGB en adviezen aan Adviesraad Sociaal Domein.
Kortom als platform staan wij voor de belangen van de inwoners met een beperking en doen er ook iets mee.
Advies geven is echter niet eenvoudig, het schort nog wel eens aan duidelijkheid, zeker als de gemiddelde inwoner te maken krijgt met bijvoorbeeld de Participatiewet, Wmo, PGB, Jeugdwet of VN-verdrag. Toch hebben inwoners direct te maken met de uitvoering van beleid van de gemeente.
Terecht dus om hen om hen er júist in begrijpelijke taal bij te betrekken.

Wij doen er alles aan om een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente te zijn. De adviesraden in het land bestaan voor een groot deel uit betrokken vertegenwoordigers van cliënten: familieleden of kennissen, ex-professionals uit het werkveld of vrijwilligers bij de voedselbank, kerk of vakbond. En eerlijk gezegd: het vinden van mensen die zitting willen nemen in een adviesraad is moeilijk en dat geldt ook voor het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden.
Wil je vroegtijdig vanuit het perspectief van inwoners met een beperking kunnen meedenken met de beleidsmakers, dan moet je in de materie en het werkterrein van ambtenaren duiken. Vaak zijn dat professionals die daar hun beroep van hebben gemaakt en die proberen we kritisch te volgen. We moeten wel voorkomen dat het advies te snel aan de zienswijze van de gemeente wordt aanpast.

Het vraagt dus best veel van een adviesraad om een gedegen advies te geven aan de gemeente. Om meningen en bevindingen te verwoorden in een samenhangend advies vergt veel tijd en kan er zelfs toe leiden dat er meer tijd wordt besteed aan de beleidsmakers, dan aan de mensen waar het om gaat.
Willen we toewerken naar een inclusieve samenleving , waarbij alle mensen al dan niet met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben om aan de maatschappij deel te nemen, dan moet de doelgroep er veel meer bij betrokken worden.
Doen we dat, dan levert dat vaak meer informatie op, waar we wat mee kunnen (doen).
Als we de krachten bundelen, kunnen we echt wat bereiken.
Het staan voor de belangen van de doelgroep en aanvullende adviezen verstrekken aan de Adviesraad Sociaal Domein en wethouder is en blijft belangrijk.Het is dan ook van het grootste belang om de adviesraden bij de vorming van de nieuwe gemeente in stand te houden, voldoende te faciliteren en bij alle plannen die mensen met een beperking aangaan te betrekken.
De leden van het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden, willen ook in de nieuwe gemeente voor de inwoners met een beperking op de bres staan en hun rol blijven spelen.

Nieuw bloed is altijd welkom, want in de toekomst zal er van jaar tot jaar meer tijd en energie gestoken moeten worden in de doelgroep. We beloven dat we er alles aan zullen doen uw belangen te behartigen en de samenwerking met de andere adviesraden zo goed mogelijk vorm te geven.

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen